Slovenská mládež | Revue Nástup

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Slovenská Mládež .org | Revue Nástup | Aktuálne zvesti

Kapitál a kontrarevolúcia

Po celý profesný život sa pohybujem v oblasti obchodného a majetkového práva, zmlúv a riešenia súkromnoprávnych sporov. Často počúvam o zmluvnej slobode ako o jednej zo základných hodnôt či princípov súkromného práva. Pritom pozorujem ako sa pomaly vytráca, zatláčaná do úzadia inými princípmi či výkladom práva. Čoraz väčšmi regulovaný obchod a právny styk je pritom "usmerňovaný" čím ďalej nejasnejšími, gumenými aj keď detailnými predpismi (chce to naozaj legislatívne umenie, napísať normu dlhú a nejasnú, nejasnosť sa kedysi spájala s krátkosťou úpravy, napr. Napoleon dal svojim ústavným právnikom svojho času úlohu "Píšte krátko a nejasne"). 

Triedna zápletka

V tomto prostredí sa veľká časť podnikateľov, najmä malých a stredných, dostáva do opozície voči panujúcemu režimu, pričom táto opozícia je životnou nevyhnutnosťou, nie vecou ideológie. Aj pomerne veľké, dokonca nadnárodné podniky sa stavajú do istej spoločensky angažovanej pozície, raz v pochybnom boji proti klientelizmu a korupcii, inokedy v podpore zjednodušenia regulácie.

Univerzálne "lex mercatoria"  medzinárodné obchodné právo čiastočne unifikované komisiami OSN a Dohovormi OSN pritom naráža na európsku unifikáciu, ktorá sa podstatne od "svetovej" odlišuje  a tým, že je výrazne rigidnejšia prezrádza že je predstupňom práva štátneho typu.

Samozrejme obchodníci nemajú vždy nejaký veľký právny rozhľad a zlý stav vymožiteľnosti práva, /čím sa myslí najmä rýchlosť priznania peňažného nároku z obchodnej zmluvy/ pripisujú raz súdom /nekonanie/ , potom advokátom, nejasnosti práva /parlamentom/, či jeho výkladu /administratíve i súdom/. Obchodníci vedia, že niečo je zle, predpokladajú že tendencia vývoja je negatívna, že ide o úpadok či rozvrat. Nevedia pomenovať jeho príčinu, a napokon nie je to ani ich úloha. 

Z takto navarenej nespokojnosti držiteľov kapitálu, by kontrarevolucionár mohol usudzovať na to, že kapitál by sa mohol stať spojencom kontrarevolúcie. Že vlastne, istým spôsobom aj ekonomickí liberáli hoci kultúrne a duchovne nám vzdialení, môžu napomáhať kontrarevolúcii. 

Kapitál

Či už je to ekonómia vychádzajúca z katolíckej sociálnej náuky, libertariánstva či socializmu, vidíme ich narábať s pojmom kapitál, držiteľ kapitálu, či podnikateľ. V súčasnej spoločenskej štruktúre je však obtiažne identifikovať, čo je kapitál, čo je to "výrobný prostriedok" a čo "tovar". Alebo inak, je čoraz jasnejšie, že ide o fotografický snímok reality, každý výrobný prostriedok je aj tovarom a kapitál tak možno už naozaj identifikovať len Mikaan ei myoskaan esta pelaamasta useammalla eri kasinolla . pracovne ako voľné zdroje na výrobu tovarov či uvedenie nových služieb na trh. S podnikateľom na tom nie sme oveľa lepšie, lebo množstvo ľudí oprávnených podnikať sú v skutočnosti zamestnanci či živnostenskí zamestnanci, na ktorých sa ťažko dajú vztiahnuť definície platné na podnikateľa ktorý vlastní nejaký počiatočný kapitál, ktorý investuje. 

V rámci kolektívneho investovania, modelu vymysleného na odčerpanie zdrojov, ktoré sa v klasickej ekonomike ťažko mohli považovať za "odčerpateľné zdroje" teda takzvaných úspor obyvateľov, sme na tom ešte horšie. Investor (držiteľ voľných prostriedkov) nie je kapitalista, ale spotrebiteľ, proti ktorému stojí na druhej strane "správca" jeho prostriedkov, profesionál, zaštítený systémom. Náš neskorosocialistický model teda ráta s tým, že kapitál na podnikanie neposkytujú držitelia kapitálu (teda skutočne voľných zdrojov, ktoré niekto "nahonobil" a teraz ich "investuje" lebo ich chce zhodnotiť) ale drobní sporitelia, ktorých úspory by ani v malom podniku nevnímali inak než ako takzvané "obežné zdroje" teda peniaze, o ktorých viete, že ich onedlho budete potrebovať. Presne na týchto peniazoch ľudí, ktoré nie sú úsporami, ale prostriedkami nevyhnutnými na obživu, obyvateľstvo pod tlakom zožierania úspor infláciou (štatisticky falšovanou - o nereálnosti inflačných čísel svedčí práve to, ako sa ľudia o svoje uložené peniaze boja) investuje - teda prenecháva svoje peniaze ako cudzí kapitál bankám a obchodníkom s cennými papiermi, aby ich zhodnotili, podstupujúc riziko že ich znehodnotia. 

Gordické rozuzlenie

Triedne uvažovanie nie je ľudskej psychike cudzie, lebo je napodobeninou stavovského zriadenia (a ako vieme, hriešna nezriadenosť túži byť uznaná a vnímaná ako zriadenie). Ale to  nič nemení, že neexistujú antagonistické triedy, ale stavy, ktorých zriadenie bolo rozvrátené, ale ktoré v zdravom spoločenstve musia spolupracovať. A teda uvažovanie spôsobom, ktorý pripisuje ktorejkoľvek spoločenskej skupine vo svete všeobecného rozvratu, akési lepšie vnútorné predpoklady na podporu kontrarevolúcie, sa ťažko môže opierať o realitu. Je to skôr príklad toho, ako rýchlo podliehame ilúziám.

Je nepochybné, že NIEKTORÍ podnikatelia, ako vlastníci kapitálu, ba aj len ako držitelia kapitálu cudzieho, môžu nielen pocítiť ale aj pochopiť, kam smeruje vývoj v Európe (ako predzvesť vývoja celosvetového).  Je možné, že NIEKTORÍ z nich aj aktívne podporia prípadnú snahu o návrat k Tradícii. 

To však nijako neumenšuje problém s klasifikáciou týchto skupín a ich oslovením. Ale takisto to neuľahčuje odhalenie kontúr toho, čo by malo byť kontrarevolúciou nastoleným poriadkom. Neostáva, len uchýliť sa opäť k potvrdeniu známej pravdy, že kontrarevolúcia nemá vládny program. Iba program politický. Návrat politiky samotnej. 

Rozmrazovanie konfliktov alebo nemecká stratégia opakuje rok 1914

Už v roku 2008 talianska geopolitická revue Limes zverejnila mapu „Alla riconcquista di un impero“ (link tu) ktorá predpovedala okrem iného rozpad Ukrajiny, s tým, že sa východné časti mali priamo pripojiť k Ruskej federácii, stred Ukrajiny stať republikou pod vplyvom Ruska a západ Ukrajiny samostatným štátom s neutrálnym alebo prechodným postojom k Rusku.

Limes v tej dobe aj kategorizovali štáty Európy podľa vzťahu k Rusku (samo osebe je zaujímavé, že Česko ešte zaradili k neutrálom kým Slovensko k priateľom Ruska a Poľsko zasa k nepriateľom). Mapa okrem iného reagovala na vtedy aktuálne uznanie nezávislosti Južného Osetska a Abcházska Ruskom.

Medzičasom odznela aktívna fáza konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom a naprázdno vyšli veľké reči USA  a NATO o podpore územnej celistvosti Gruzínska, v Bielorusku a Rusku sa nepodarilo uspieť „demokratickým silám“ v pouličných protestoch, na Ukrajine sa rozpadla protiruská koalícia okolo Timošenkovej, a Arménsko sa rozhodlo vstúpiť do colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu, teda pripravovaného Euroázijského zväzu.

 Rusko nepripravené ?

V ruskom geopolitickom týždenníku завтра okomentoval 21. Februára Michail Deljagin (link tu) v rubrike slovo dňa (kde v ten deň redakcia vybrala slovo anarchia) ruskú politiku nielen na Ukrajine takto:

Čítať celý článok...

Gruzínsko v NATO - vojna alebo rozpad aliancie ?

Minulú nedeľu sa delegácia JSM vrátila z návštevy Republiky Južné Osetsko (19.9.-23.9.), o návšteve bude zverejnených na našej stránke viac správ, a napokon, správa delegácie bude predmetom rokovania najvyššieho orgánu JSM, Nástupu, už v piatok 5. októbra, takže nebudem predbiehať.  Ako sa kedysi hovorilo "kurzívovým perom" sa chcem skôr rozpísať o gruzínskom azimute nášho "mnoho-azimutálneho" ministra zahraničných vecí, Miroslava Lajčáka.

Podľa Programového vyhlásenie najlepšej vlády, ktorú momentálne máme (ako ostatne vždy) v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky: "Slovenská republika ako spoľahlivý partner a spojenec bude aktívne využívať členstvo v EÚ a NATO na posilňovanie mieru a stability v Európe a vo svete, na predchádzanie krízam a bezpečnostným hrozbám vrátane aktívnej účasti a pôsobenia v mierových misiách."  Ďalej podľa toho istého programového vyhlásenia tej istej vlády "S ohľadom na ekonomické a zahranično-politické záujmy SR, objektívne možnosti, ciele a potreby bude vláda rozvíjať dvojstrannú spoluprácu s ďalšími partnermi v medzinárodnom spoločenstve. Osobitne sa zameria na vzťahy s Ruskou federáciou (...)".

No a popri tom tu máme záväzky v rámci Východného partnerstva, susedskej politiky, etc., etc., A v rámci Východného partnerstva začala sa Slovenská republika výraznejšie - aspoň čo do PR ministra Lajčáka, angažovať aj v podpore Gruzínska, osobitne jeho európskych a euroatlantických ambícií.  Práve 26. 9. sa podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák  zišiel v New Yorku, pri príležitosti 67. Valného zhromaždenia OSN, na bilaterálnych rokovaniach s ministrom zahraničných vecí Gruzínska Grigolom Vašadzem. Na stretnutí náš minister, podľa životopisu skúsený harcovník mierového riešenia medzinárodných konfliktov, vyjadril podporu európskym a euroatlantickým integračným snahám Tbilisi. Pokiaľ ide o vzťahy v regióne, M. Lajčák ubezpečil G. Vašadzeho, že Slovensko jednoznačne podporuje teritoriálnu integritu a suverenitu Gruzínska.

Že sa teritoriálnou integritou myslí nárok Gruzínska na Južné Osetsko a Abcházsko na základe spoločného stanoviska Únie k uznávaniu nezávislosti bývalých členských štátov Sovietskeho zväzu (samo toto stanovisko je dokonalou paródiou na medzinárodné právo) by už ani tak neprekvapovalo. Viac prekvapuje čoraz silnejšia podpora Gruzínska pre jeho vysnívané a čoraz reálnejšie členstvo v NATO.

Čítať celý článok...

Otvorenie výstavy Južné Osetsko. Nádej na mier

(Bratislava) Včera sa v bratislavskom Ruskom centre vedy a kultúry (RCVK) uskutočnilo slávnostné otvorenie fotovýstavy "Južné Osetsko. Nádej na mier." spoluorganizovanej RCVK a Jednotou slovenskej mládeže. Fotovýstavu otvoril svojim príhovorom riaditeľ RCVK Alexander I. Bušujev, ktorý vo svojom príhovore ocenil, že na rozdiel od iných spomienkových podujatí organizovaných pri príležitosti výročia tragických augustových udalostí, otváraná výstava sa zameriava na mierové fotografie, ktoré nielen približujú obnovu Republiky Južné Osetsko ale aj veľkou mierou figurálnych a prírodných záberov oboznamujú slovenského návštevnika s Južným Osetskom ako krajinou a súčasne s kultúrou Osetov.  

Riaditeľ RCVK následne odovzdal slovo hlavnému vedúcemu JSM Slavomírovi Jančokovi, ktorý stručne priblížil doterajšiu spoluprácu JSM s Mládežníckym krídlom Adaemon Parti ako aj názor JSM na isté politikum, ktoré môžu média kritizovať, avšak nemôže nebyť prítomné na výstave, ktorá sa týka útoku jedného štátu na druhý, a to najmä na štát početne malého národa, ktorý bojuje o svoju existenciu i medzinárodné uznanie, pričom pripomenul účastníkom, že prípadná mediálna kampaň je neporovnateľne menšou hrozbou než skutočné útoky, ktoré Republika Južné Osetsko donedávna zažívala a stále jej hrozia od jej gruzínskeho suseda. 

Účasť na otvorení výstavy ovplyvnil letný termín jej sprístupnenia, preto už počas otvorenia prebehla aj diskusia spoluorganizátorov o možnosti jej reinštalácie v septembri, keď RCVK vo väčšej miere navštevujú bratislavskí študenti. 

Fotogaléria

Južné Osetsko. Nádej na mier (Pozvánka)

Pozývame našich členov, sympatizantov a širokú  slovenskú verejnosť na fotovýstavu

Južné Osetsko-Nádej na mier

spoluorganizovanú Jednotou slovenskej BonusImportoCome riceverloBonus sulla 1a Ricarica50% della Ricarica fino a 100€clicca sulla email ricevutaBonus sulla 2a Ricarica50% della Ricarica fino a 150€Codice "Secondo"Bonus sulla 3a Ricarica50% della Ricarica fino a 200€Codice "Terzo"Bonus Happy Hour25% della Ricarica fino a 50€Promo Happy HourTotale Pacchetto di Benvenuto500€ I Giochi di 888 – online Slot Machine e Casino Live! Per giocare sul Casino di 888 potrai scaricare tutta la lobby dei giochi direttamente sul tuo computer oppure giocare comodamente online senza nessun download. mládeže a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave

Otvorenie: 08.08 o 17.00

Výstava potrvá do 25. 08. 2012

Miesto: Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave 

(Fraňa Kráľa č.2)

http://www.rcvkba.sk/

Stránka 1 z 2

Tu ste Hlavná stránka